Seminar

Week 12. Seminar

Given by Jin Xu, Yu Yang, Chen Junshi, Liang Weihao.


Read more

Week 10. Seminar

Given by Chi Mengxian, Zhou Xin and Shu Jiaming.


Read more

Week 9. Seminar

Given by Jia Chengfan, Lin Han, Yan Binghui.


Read more

Week 8. Seminar

Given by Feng Shiying, Yu yang, Xu Qize and Liao Chenzhi


Read more

Week 6. Seminar

Given by Jin Xu, Liu Junnan, Su Zhichao and Xu Qingqing.


Read more

Week 4. Seminar

Given by Chi Mengxian, Zhou Xin, Liang Weihao and Shu Jiaming.


Read more

Week 3. Seminar

Given by Lin Han, Jia Chengfan, Chen Junshi and Yan Binghui.


Read more