Seminar


2017 Spring


No. Date Architecture Group Programming Group
1 4th, March Lin HanJia Chengfan Chen JunshiYan Binghui
2 11th, March Chi MengxianZhou Xin Liang WeihaoShu Jiaming
3 25th, March Jin XuLiu Junnan Su ZhichaoXu Qingqing
4 8th, April Feng ShiyingYu Yang Xu QizeLiao Chenzhi
5 15th, April Lin HanJia Chengfan Yan Binghui
6 22th, April Chi MengxianZhou Xin Shu Jiaming
7 6th, May Jin XuYu Yang Chen JunshiLiang Weihao
8 13th, May Feng ShiyingLiu Junnan Xu QingqingSu Zhichao
9 8th, July Liao ChenzhiXu Qize
10 15th, July Wu ZhengYan Binghui
11 22nd, July Feng ShiyingFirst grade group
12 Feng ShiyingSu Zhichao Yu YangXu Qingqing
13 Lin HanJia Chengfan Xu QizeLiao Chenzhi
14 Chi MengxianZhou Xin Chen JunshiYan Binghui
15 Jin XuLiu Junnan Liang WeihaoShu Jiaming
16 Feng ShiyingSu Zhichao Yu YangXu Qingqing