Tagged: TensorFlow

Week 3. Seminar

Given by Lin Han, Jia Chengfan, Chen Junshi and Yan Binghui.


Read more